Grupa ZARMEN
ul. Filarskiego 39, 47-330 Zdzieszowice
telefon
+48 77 54 57 001

Slider

POLITYKA JAKOŚCI

Istotą działania Zarmen FPA Sp. z o.o. jest produkcja odkuwek swobodnie kutych oraz świadczenie usług w zakresie obróbki cieplnej i mechanicznej wyrobów metalowych dla potrzeb przemysłu krajowego i zagranicznego. Celem nadrzędnym Zarmen FPA Sp. z o.o. jest dążenie do zapewnienia jakości oraz konkurencyjności oferowanych wyrobów i usług na poziomie gwarantującym zaspokojenie potrzeb i oczekiwań Klientów oraz pozyskanie i utrzymanie ich zaufania, co gwarantuje stabilność i znaczącą pozycję Spółki na rynku. Jakość wyrobów i usług jest zapewniona poprzez działanie w systemie zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i dobrej praktyki zawodowej.

W poczuciu odpowiedzialności za jakość dostarczanych wyrobów i świadczonych usług, spełniając wymagania certyfikacyjne systemu zarządzania jakością, Najwyższe Kierownictwo Zarmen FPA Sp. z o.o. realizuje wytyczone cele, utrzymując wysoki poziom jakości wyrobów i usług oraz wysoki poziom kompetencji, poprzez:

  • zaangażowanie wszystkich pracowników w prace nad utrzymywaniem i stałym doskonaleniem systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015,
  • identyfikację potrzeb i oczekiwań obecnych i potencjalnych Klientów oraz reagowanie na nie, w celu dostarczania wyrobów i usług zgodnych z ich wymaganiami,
  • dostosowanie oferowanych wyrobów i usług oraz warunków wytwarzania do aktualnych wymagań prawnych,
  • pozyskiwanie informacji zwrotnych o stopniu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań Klientów w zakresie dostarczanych im wyrobów i usług oraz współpracy,
  • zatrudnienie kadry o wymaganych kompetencjach zawodowych oraz zapewnienie pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
  • zwiększenie świadomości pracowników w zakresie wymagań jakościowych oraz bezpiecznego wykonywania pracy, m.in., przez system planowanych szkoleń oraz motywacji,
  • współpracę z kwalifikowanymi dostawcami w zakresie stałego podnoszenia jakości dostarczanych produktów, które mają istotne znaczenie dla jakości wyrobów końcowych oferowanych przez Zarmen FPA Sp. z o.o.,
  • kontrolowanie i analizowanie osiągniętego poziomu jakości wyrobów i usług na wszystkich etapach wytwarzania i operacji wspierających (znakowanie, konserwacja, magazynowanie, załadunek),
  • aktywny udział Najwyższego Kierownictwa Zarmen FPA Sp. z o.o. w ustalanie i realizację celów dotyczących jakości,
  • okresowe przeglądy utrzymywanego systemu zarządzania jakością i przyjętej polityki jakości dla zapewnienia adekwatności i skuteczności przyjętych rozwiązań systemowych z punktu widzenia strategii zarządzania Spółki zorientowanej na Klienta.

Prezes Zarządu Zarmen FPA Sp. z o.o. zobowiązuje wszystkich pracowników Spółki do znajomości niniejszej polityki jakości i jej przestrzegania oraz do podejmowania działań, w ramach swoich obowiązków i uprawnień, na rzecz doskonalenia systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 oraz jakości oferowanych wyrobów i usług.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania