Grupa ZARMEN
ul. Filarskiego 39, 47-330 Zdzieszowice
telefon
+48 77 54 57 001

Slider

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

ZARMEN FPA Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej ZARMEN. Przedmiotem działania ZARMEN FPA Sp. z o.o. jest produkcja na gorąco odkuwek swobodnie kutych oraz pierścieni kuto-walcowanych, świadczenie usług w zakresie obróbki cieplnej i mechanicznej odkuwek i elementów wielkogabarytowych.

Głównymi celami ZARMEN FPA Sp. z o.o. są:

 • uzyskanie wysokiego poziomu satysfakcji Klientów z dostarczanych przez nas wyrobów i usług oraz warunków współpracy,
 • rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności Spółki,
 • stałe doskonalenie skuteczności wdrożonego i utrzymywanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Zarządzania Laboratorium zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018 i PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Cele te realizujemy poprzez:

 • uwzględnianie zasady rozwoju zrównoważonego w zakresie produkcji, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w tworzeniu i realizacji strategii Spółki,
 • zwiększenie nakładów na realizację projektów inwestycyjnych, modernizacyjnych i innowacyjnych,
 • spełnianie mających zastosowanie wymagań przepisów prawnych i innych wymagań, do których spełnienia Spółka się zobowiązała, w szczególności tych, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jej aspektów środowiskowych,
 • zaangażowanie kierownictwa Spółki w ustalanie oraz realizację celów i zadań dotyczących jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zatrudnianie pracowników o wymaganej wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym oraz systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania urazom i dolegliwościom zdrowotnym,
 • rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań Klientów oraz zainteresowanych stron w celu oferowania wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami,
 • zapewnienie całkowitej zgodności dostarczanych wyrobów i realizowanych usług z wymaganiami określonymi przez Klientów oraz innymi mającymi zastosowanie wymaganiami, a także zachowanie terminów dostaw,
 • stałe podnoszenie jakości dostarczanych wyrobów i usług w celu spełnienia wymagań Klientów,
 • pozyskiwanie informacji zwrotnych o stopniu zaspokojenia wymagań Klientów, w zakresie dostarczanych wyrobów i usług oraz warunków współpracy, w celu ciągłego doskonalenia poziomu obsługi oraz nawiązania dobrych stosunków i budowania trwałych relacji z Klientami,
 • stawianie dostawcom i podwykonawcom wysokich wymagań jakościowych, środowiskowych i bhp,
 • identyfikowanie i eliminowanie zagrożeń oraz ograniczanie ryzyk dotyczących BHP mogących niekorzystnie wpływać na zdrowie lub bezpieczeństwo wszystkich osób pozostających pod nadzorem Spółki w miejscu pracy oraz poszukiwanie odpowiednich rozwiązań i podejmowanie działań mających na celu stałą poprawę w obszarze BHP,
 • przeprowadzanie konsultacji i współudział pracowników w zakresie poprawy w obszarze BHP,
 • podejmowanie działań ukierunkowanych na ciągłą redukcję oddziaływania na środowisko, poprzez ustalanie celów dotyczących środowiska oraz objęcie nadzorem wszystkich procesów, działań i operacji powiązanych ze znaczącymi aspektami środowiskowymi,
 • racjonalne gospodarowanie nośnikami energii i materiałami w procesach wytwarzania oraz ograniczanie ilości odpadów i emisji poprzez wprowadzanie zmian do stosowanych technologii,
 • podnoszenie świadomości znaczenia spełnienia wymagań Klientów oraz mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wśród pracowników, a także tworzenie warunków zaangażowania całego personelu w działania na rzecz stałej troski o jakość wyrobów i usług, środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • ciągłe doskonalenie procesów ustanowionych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz ocenę ich skuteczności.

Kierownictwo ZARMEN FPA Sp. z o.o. zapewnia, że niniejsza polityka jest realizowana poprzez wspólne zaangażowanie wszystkich pracowników Spółki, w oparciu o funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Zarządzania Laboratorium zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018 i PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Dla realizacji celów i zadań zawartych w niniejszej polityce Kierownictwo ZARMEN FPA Sp. z o.o. zapewnia właściwą organizację oraz niezbędne zasoby.

Zdzieszowice, dnia 31.01.2020 r.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania [PDF]