Grupa ZARMEN
ul. Filarskiego 39, 47-330 Zdzieszowice
telefon
+48 77 54 57 001

Slider

Innowacyjna nisko odpadowa technologia kształtowania pierścieni wielkogabarytowych

Logo Fundusze Europejskie Logo Unii Europejskiej

Projekt w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2: Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie dnia 01.07.2016 r. (umowa POIR.01.01.02-00-0079/16).

Cele projektu

W wyniku realizacji projektu Spółka opracuje i zweryfikuje w warunkach rzeczywistych innowacyjną, nisko odpadową technologię kształtowania pierścieni wielkogabarytowych metodą kuto-walcowaną. Uzyskane rozwiązanie pozwoli Spółce na zaoferowanie na rynku pierścieni o średnicy do 4000 mm i wysokości do 800 mm o złożonej geometrii przekroju, wykonanych z całego spektrum gatunkowego stali, w tym stali specjalnych oraz stopów metali nieżelaznych. Produkty zostaną wykonane prawie na gotowo z minimalnymi naddatkami. Opracowana demonstracyjna linia technologiczna wraz z unikalnym stanowiskiem kontroli defektoskopowej oraz zautomatyzowanym układem transferu materiału, pozwolą na wytwarzanie wyrobów pierścieniowych bez obróbki mechanicznej (lub z minimalną), charakteryzujących się jednorodną strukturą materiału na całym przekroju.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe zgłaszane przez podmioty działające w sektorach przemysłowych, które podyktowane jest rozwojem materiałów konstrukcyjnych i rosnącym wymaganiem odbiorców w zakresie zwiększania cech użytkowych wyrobów pierścieniowych.

W wyniku przeprowadzonych prac, na światowy rynek dostarczone zostanie zaawansowane rozwiązanie cechujące się wysokim potencjałem komercjalizacyjnym. Wdrożenie rezultatów projektu w działalności Spółki pozwoli jej na osiągnięcie znacznej przewagi konkurencyjnej i umożliwi jej rozszerzenie działalności na nowych rynkach docelowych. Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, których efektem będzie wzrost eksportu polskiej gospodarki, poprawa jej konkurencyjności i innowacyjności na arenie międzynarodowej oraz polskie know-how dotyczące metod kształtowania pierścieni wielkogabarytowych.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu opracowana zostanie nisko odpadowa technologia kształtowania pierścieni wielkogabarytowych co oznacza, że wzrośnie efektywność wykorzystania materiałów wsadowych. Wytwarzane pierścienie będą bardzo zbliżone kształtem do wyrobu końcowego, dzięki czemu do minimum ograniczona zostanie obróbka skrawaniem. Pozwoli to na ograniczenie wielkości wsadu, co bezpośrednio wpłynie na czas nagrzewania i ograniczy energochłonność procesu. Skrócenie czasu nagrzewania wpłynie ponadto na oszczędności w materiale wsadowym poprzez zmniejszenie ilości wytworzonej zgorzeliny, tj. warstwy materiału na powierzchni wlewka ulegającej utlenieniu i wypaleniu. Wdrożenie wyników badań ograniczy wielkości energii niezbędnej do nagrzania materiału wsadu, a zautomatyzowanie procesu da możliwość wykonania gotowego pierścienia z „jednego nagrzewu”. Powyższe przyczyni się do ograniczenie emisji CO2 do atmosfery o około 20%.

Opracowanie technologii będącej przedmiotem projektu pozwoli na zmniejszenie wielkości odpadu technologicznego w postaci zgorzeliny, wiórów i denka. Segregacja odpadów wpłynie na zwiększenie stopnia ponownego wykorzystania odpadów, w wyniku ich recyklingu o około 3%. Ponadto, jak wynika z badań analitycznych i laboratoryjnych, wytwarzanie pierścienia innowacyjną metodą przyczyni się do wydłużenie jego eksploatacji nawet o 15%.

Wartość projektu: 34.745.522,26 zł

Kwota dofinansowania: 13.898.208,90

Okres realizacji: 39 m-ce ( IV 2016 r. - VI 2019 r.)