Grupa ZARMEN
ul. Filarskiego 39, 47-330 Zdzieszowice
telefon
+48 77 54 57 001

Slider

Innowacyjna technologia wytwarzania pierścieni wielkogabarytowych do zastosowania w najtrudniejszych warunkach eksploatacji w przemyśle okrętowym i offshore

Logo Unii Europejskiej

Projekt realizowany w ramach Programu Sektorowego „INNOSTAL”, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” I Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie dnia 25.11.2019 r. (umowa POIR.01.02.00-00-0086/19-00).

Cele projektu

Celem niniejszego projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania pierścieni wielkogabarytowych do zastosowania w najtrudniejszych warunkach eksploatacji w przemyśle okrętowym i offshore. Zaplanowane prace badawczo-rozwojowe koncentrują się na aspektach związanych z kształtowaniem jakości wewnętrznej, w tym mikrostruktury i własności mechanicznych z uwzględnieniem zastosowania elementów przeróbki termomechanicznej w procesie produkcyjnym. Zakłada się, że poprzez precyzyjne sterowanie parametrami procesowymi (m. in.: warunki przeróbki plastycznej, parametry obróbki cieplnej) możliwa będzie znaczna poprawa jakości pierścieni wielkogabarytowych.

Nowe wyroby będą charakteryzowały się bardzo wysoką jakością wewnętrzną, w tym: maksymalnym stopniem zagęszczenia materiału oraz wysokim poziomem rozdrobnienia i jednorodności mikrostruktury, czego efektem będzie zmniejszenie ilości i wielkości wewnętrznych nieciągłości materiałowych wykrywanych metodami ultradźwiękowymi oraz niski poziom szumów strukturalnych. Powyższe osiągnięcia będą przekładały się na znaczną poprawę wytrzymałości (granica plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie) i odporności na pękanie (udarność, obniżona temperatura przejścia w stan kruchy). Rezultaty projektu pozwolą na uruchomienie produkcji innowacyjnych wyrobów do najbardziej odpowiedzialnych zastosowań w przemyśle okrętowym i offshore.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu Spółka wprowadzi na rynek nowe wyrobów do najbardziej odpowiedzialnych zastosowań w przemyśle okrętowym i offshore. Nowe wyroby będą charakteryzowały się znacznie zwiększoną wytrzymałością oraz jednocześnie bardzo wysoką odpornością na pękanie w temperaturze otoczenia i temperaturach obniżonych. Pierścienie wielkogabarytowe nowej generacji będą spełniały znacznie wyższe wymagania dla dopuszczalnych wielkości nieciągłości materiałowych wykrywanych metodami ultradźwiękowymi.

Zakres innowacji obejmuje również uruchomienie finalnej obróbki mechanicznej pierścieni wielkogabarytowych o złożonym i skomplikowanym kształcie, których cechą charakterystyczną jest występowanie wybrań, gniazd, otworów i przewężeń zlokalizowanych w trudnodostępnych i/lub przesuniętych względem osi obrotu miejscach (pierścienie asymetryczne i mimośrodowe). Zaprojektowane rozwiązania umożliwią wykonanie finalnej obróbki mechanicznej pierścieni przy spełnieniu wysokich wymagań w zakresie dokładności wykonania.

Realizacja i wdrożenie wyników projektu pozwoli na pozyskanie nowych klientów i poszerzenie rynków zbytu, a także podpisanie długoterminowych kontraktów z wiodącymi producentami statków, morskich siłowni wiatrowych oraz urządzeń do wydobywania ropy i gazy ze złóż podmorskich. Wysoka jakość nowej generacji produktów pozwoli skutecznie konkurować z innymi dostawcami.

Wartość projektu: 29.992.044,43 zł

Kwota dofinansowania: 12.212.604,34 zł

Okres realizacji: 39 m-cy ( I 2020 r.- III 2023 r.)